25. september 2019

Det fandt arkæologerne på Torvet

Spændende resultater af de arkæologiske undersøgelser på Torvet i Nyborg.

De planlagte arkæologiske undersøgelser på Torvet i Nyborg er netop afsluttet for denne gang, og både etape 1 og 2 har givet enestående gode resultater, blandt andet et vejforløb, en kælder, et latrin, en brønd og en masse store brosten.Det mest bemærkelsesværdige og overraskende fund er en vej fra 12-1300-tallet. Vejen består hovedsageligt af småsten helt ned til en centimeter i størrelse, og den er bevaret over et otte meter langt forløb. Der ses fire parallelt løbende kørespor, der har gravet sig op til 20 cm ned i vejforløbet. Der er således erkendt to ”vejbaner”, der begge har et spænd på 110 cm mellem hjulsporene. I det aflejrede jord ovenpå vejbanen blev der udelukkende fundet 12- og 1300-tals fund. Vi har derfor at gøre med en vej, der stammer fra byens ældste tid, og måske blev den benyttet til og fra Danehof på Nyborg Slot? Under alle omstændigheder er det en tidlig udgave af ”Rigets Hovedstrøg”, som vi ikke på forhånd kendte til eksistensen af. Det overvejes nu, om vejen på en alle anden måde kan markeres i forbindelse med anlæggelsen af det nye torv.Lige foran rådhuset har arkæologerne fundet en kælder opført i munkesten og med teglstensgulv. Der var blot få rester af kælderen bevaret, men den formodes høre til en af de gårde, som vi – ifølge de historiske kilder – ved blev revet ned, da Christian 3. skulle anlægge sin turneringsplads i 1551. I nedbrudslaget blev der også fundet masser af keramik fra 1500-tallet samt mange kakler med våbenskjolde.Latrinet var en ildelugtende omgang. Det ligger placeret lige ved siden af kælderen, og det er derfor sandsynligt, at latrinet har hørt til det samme hus. Der blev fundet stolpehuller omkring latrinet, så efter alt at dømme, er der nok tale om et overdækket latrin. Der har allerede været stor interesse for latrinet – også forskningsmæssigt. Både Nationalmuseet og Københavns Universitet har udtaget prøver, som vil kunne give os viden om spisevaner mv. Når vi har resultatet af prøverne, kan vi formodentlig bliver endnu klogere på, hvad en af byens fine familier spiste.Arkæologerne fandt også en brønd bestående af en kvadratisk trækasse med hjørnestolper og planker på siderne. Bunden af brønden blev fundet hele tre meter under torvebelægningen. De meget få fund tyder på, at brønden er opført i 12-1300-årene og sløjfet i senmiddelalderen. Der er fundet et anlæg i forbindelse med brøndkonstruktionen, som tyder på, at brønden har været brugt – og måske anlagt – i produktionsøjemed; måske i forbindelse med tekstilproduktion, garvning eller lignende. Der er foretaget naturvidenskabelige undersøgelser at træet og materialet omkring og forhåbentlig kan resultaterne gøre os klogere, ligesom arkæologerne er i gang med at kigge efter sammenlignelige anlæg andre steder. I anlægget blev der også fundet et par lædersko i størrelse 42, der også nærmest er standardstørrelse her anno 2019.Der er også fundet et stort antal brosten, hvoraf en del vil indgå i det nye Torveprojekt. Det samme vil nummerstenene fra de gamle stadepladser på Torvet. Her lykkedes det arkæologerne at finde otte nummersten, og måske dukker der endnu flere op, når brostenene skal sorteres med henblik på genanvendelse på det nye torv.Tilbage står etape 3, vejen mod syd, der først undersøges, når den nye, tværgående kørevej er på plads på det nye torv. Og endelig vil arkæologerne være på pladsen for at overvåge dele af arbejdet, når de nuværende fortov skal graves op.Du kan her se, da TV2 Fyn var forbi udgravningspladsen.
Kontakt: Udgravningsansvarlig arkæolog: Allan Dørup KnudsenTelefon: 21 36 81 06. Mail: [email protected]
Leder af Nyborg Slot & Kulturarv: Mette Ladegaard ThøgersenTelefon: 29 71 07 67. Mail: [email protected]